Aktualności - ogłoszenia
   Sanktuarium
   Msze święte i nabożeństwa
   Duszpasterstwo:
      Domowy Kościół
      Duchowa Adopcja
      Neokatechumenat
      Wspólnota Żywych Kamieni
      Koinonia Jan Chrzciciel
      Rodzina Różańcowa
      Komisja Charytatywna
      Schronisko Św. Br. Alberta
      Duszpasterstwo Powołań
      Rocznica Komunii Świętej
      Bierzmowanie
      Duszpasterstwo chorych
      Grupa pokutna
      Bractwo św. Antoniego
      Pielgrzymka Grupa 2
   Nasi Patronowie
   Modlitewnik
   Rada Parafialna
   Dzielnica Czterech Wyznań
   Koncerty u Paulinów
   Chór Vita Nova
   Zwiedzanie
   Jubileusz
   Galeria foto
   Linki


Nadchodzące wydarzenia:
Miesiąc i rok: 07 / 2020
 << miesiąc >>     << rok >>


Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Skrzynka intencji
Prześlij nam swoją intencję, w której chcesz abyśmy się modlili:
Imię*
E-mail*
Treść intencji*


 Rada Parafialna

"Kościół... nie żyje w pełni ani też nie jest
doskonałym znakiem Chrystusa wśród ludzi,
jeżeli wraz z hierarchią nie istnieje i nie pracuje
autentyczny laikat" ("Ad Gentes", nr 21)

 

W skład rady naszej Parafii wchodzą następujące osoby:

 1. o. Mirosław Bijata OSPPE - Przewodniczący
 2. o. Maksymilian Stępień OSPPE - Zastępca Przewodniczącego
 3. Agnieszka Kacała - Przewodniczący pomocniczy
 4. Barbara Kosmala - Protokolant
 5. Joanna Wylęga
 6. Dariusz Wylęga
 7. Janusz Wróbel
 8. Jarosław Magrel
 9. Krystyna Wójcik
 10. Adam Wójcik
 11. Krystyna Nawracaj
 12. Bogumiła Tomkiewicz
 13. Marek Dutkiewicz
 14. Dariusz Gawron

W naszej parafii Rada, oprócz zadań wynikających z Kodeksu Prawa Kanonicznego, wspomaga Ojca Proboszcza w organizowaniu zbiórek pieniędzy na remonty i inwestycje, w organizowaniu prac budowlanych i remontowych. Opinie wyrażane przez członków Rady na posiedzeniach są głosem Parafian, dlatego również Wy, Drodzy Bracia i Siostry możecie zgłaszać swoje propozycje i uwagi do Rady Parafialnej. Można je kierować pocztą elektroniczną na adres: mikolajsw-rada@o2.pl lub listownie na adres Parafii.

Skąd się wzięła rada Parafialna w Kościele? Czy jest ona potrzebna? Jaka jest jej natura i zadania? Rada parafialna jest instytucją stosunkowo młodą w Kościele. Pomimo tego, że w historii Kościoła nie brakowało nigdy funkcji doradczej i zdanie wiernych świeckich było brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, lecz nie dokonywało się to nigdy za pośrednictwem instytucji na wzór rady duszpasterskiej. Różnorakie struktury gromadzące ludzi świeckich, które powstawały na przestrzeni wieków, jako pomoc w działalności duszpasterskiej, posiadały funkcje ograniczoną do pewnych sektorów i nie wchodziły w obszar duszpasterstwa ściśle pojętego. Podmiotem aktywnym działania Kościoła byli przez długie wieki wyłącznie duszpasterze. Wierni świeccy byli jedynie biernymi odbiorcami tego działania.

Rada Parafialna stanowi grono osób służących proboszczowi radą we wszystkich sprawach duszpasterstwa parafialnego zgodnie z kan. 536 KPK. Skład Rady powinien odzwierciedlać przekrój społeczny całej parafii, czyli uwzględniać takie elementy, jak: struktura wieku, zawodu, wykształcenia. Członków Rady w naszej Parafii powołuje proboszcz. Zebrania zwołuje o. Proboszcz i przewodniczy obradom. Z każdego zebrania jest sporządzony protokół, który zostaje odczytany na następnym posiedzeniu.

Do zadań Rady należy wyrażanie opinii w sprawach dotyczących parafii oraz wysuwanie propozycji i wniosków zmierzających do doskonalenia pracy parafialnej. Rada nie jest po to, by kierować parafią. Ma ona jednak głos doradczy w potęgowaniu działalności pasterskiej. Rada winna omawiać sprawy materialno-gospodarcze parafii mające bezpośredni związek, np.: kościół i jego otoczenie, kaplice, pomieszczenia i obiekty parafialne. Rada ma wspierać o. Proboszcza w zarządzaniu dobrami materialnymi parafii. Ponieważ wykonywanie tych zadań wymaga od członków Rady dojrzałości duchowej i odpowiedniego poziomu religijnej wiedzy, to powinni oni stale pogłębiać swoje życie wewnętrzne i swoją wiedzę poprzez czytanie Pisma Świętego, słuchanie wykładów, rekolekcje, itp. Impulsem do powstania pierwszych rad w parafiach było nauczanie Soboru Watykańskiego II. Choć w dokumentach soborowych nie mówi się nic o tej strukturze, tym niemniej wskazania zawarte w Lumen gentium (nr 37), w Apostolicam actuositatem (nr 10; 26) wraz z tym, co Sobór mówi o diecezjalnej radzie duszpasterskiej w dekrecie o pasterskiej posłudze biskupów Christus Dominus (nr 27), okazały się wystarczające do oddolnego tworzenia rad. Lata 1968-1970 to okres powstawania pierwszych tego rodzaju struktur w parafiach wielu krajów, także i w Polsce. Pierwszym dokumentem, w którym mówi się wyraźnie i wprost o parafialnej radzie duszpasterskiej jest list Omnes christifideles z 1973 r. (do dziś jest to jedyny dokument Kościoła poświęcony w całości Radom). Dwa lata później Konferencja Episkopatu Polski wydała wytyczne w sprawie parafialnych rad duszpasterskich dla zarządzeń diecezjalnych. Obydwa dokumenty były silnym bodźcem do szerszego wprowadzania Rad w parafiach; normy zaś w nich zawarte ukazywały naturę, zadania i ukształtowanie nowej instytucji. Kolejnym ważnym krokiem w procesie powstawania i umacniania się parafialnych rad były normy nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego, promulgowanego przez Sługę Bożego Jana Pawła II w 1983 r. To, że pierwsze parafialne rady powstały w okresie posoborowym, nie było przypadkowe. Pomimo, że brakowało jeszcze prawnego ukształtowania tego organizmu, to treść soborowego nauczania sprawiła, że mogło dojść do ich powstania. Sobór ukazał i wyraził tajemnicę Kościoła przede wszystkim poprzez pojęcie wspólnoty. Ludzie ochrzczeni tworzą wspólnotę z Bogiem i między sobą nawzajem. Tworzą jedno ciało, jeden Lud Boży. W tej wspólnocie Ludu Bożego panuje, wynikająca z sakramentu chrztu św., fundamentalna równość, co do godności i działania. Wspólna jest też odpowiedzialność za misję i posłannictwo Kościoła. Ta powszechna współodpowiedzialność jest jednak realizowana w różny sposób w zależności od stanu, powołania i funkcji, jaką zajmują poszczególni wierni. W inny sposób jest odpowiedzialny duszpasterz, w inny człowiek świecki. Szczególna rola i odpowiedzialność spoczywa na kapłanie (proboszczu). Jest on dla Kościoła (dla parafii) sakramentalnym uobecnieniem Jezusa Chrystusa, Głowy i Pasterza. Kapłan działa w parafii (funkcja nauczycielska, liturgiczna i pasterska) w imieniu i w zastępstwie Chrystusa. W tej perspektywie parafii, jako wspólnoty organicznej złożonej z wyświęconych kapłanów i innych wiernych, wspólnoty charakteryzującej się ubogacającą różnorodnością i komplementarnością oraz wspólną odpowiedzialnością wszystkich za misję Kościoła, należy patrzeć na Radę parafialną.

Zawierzając całą Wspólnotę Parafialną wraz z Jej Duszpasterzami wstawiennictwu Maryi prosimy Boga o potrzebne łaski dla Parafian i przyjaciół naszego Kościoła. Maryjo, Matko Kościoła, módl się za nami!

W imieniu Rady parafialnej
Agnieszka Kacała

 wydrukuj »       wyślij znajomemu »       ilość wyświetleń: 171942

WIDEO

KOMENTARZ WIDEO 

 

Żywa Korona Maryi


 

 

Seria PO PROSTU

  


 

 

 

   

  


21566086 dwiedzin od 2007-11-14                        wykonanie 1999-2020 MATinternet Zakopane       Powered by AntCms                   © Paulini Wrocław 2020