Polecane video

Ciekawe video

Warto oglądnąć
ZASADY POSŁUGI MINISTRANTA
Zasady ministrantów nie są regulaminem, który określa zewnętrzne zachowanie ministranta w kościele, w szkole czy na ulicy. W zasadach chodzi o coś znacznie więcej. Ujmują one całokształt życia młodego człowieka, jego stosunek do Boga, Kościoła, Ojczyzny, ludzi i do siebie.

Spotykamy się na tzw. zbiórkach ministrantów jeden raz w tygodniu. Główna część tych spotkań obejmuje przygotowanie do służby ministranckiej, a więc poświęcona jest umiejętności poruszania się przy ołtarzu, przyklękania, kłaniania się, składania komży, nauki modlitwy przed i po służeniu, oraz wyjaśnianiu czynności ministranta, a także świąt i tajemnic wiary przeżywanych w czasie całego roku liturgicznego.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że wypełnianie obowiązków przez naszych ministrantów jest utrudnione, chociażby ze względu na liczne zajęcia szkolne i i pozaszkolne. Tym bardziej jesteśmy wdzięczni im, za ich służbę przy ołtarzu. Dziękujemy również ich rodzicom za udostępnienie
i umożliwianie im tej służby, chociażby przez przywiezienie ich do kościoła, a także dziękujemy za każde słowo zachęty i przypomnienia o tej zaszczytnej służbie, skierowane do swoich pociech! Bóg zapłać!

Być ministrantem to ciągle wyróżnienie i zaszczyt, a równocześnie gotowość do podjęcia dodatkowego wysiłku, aby służyć Bogu i ludziom.

X przykazań ministranta
1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

 Zasady według św. Jana Berchmansa
1. Serce moje jedynie bezpiecznym żyć może, gdy wytrwa w szczerej, dziecięcej miłości ku Matce Bożej.
2. Mało mówić, dużo czynić.
3. Wielce sobie ważyć drobne sprawy.
4. Jeśli nie dojdę do świętości za młodu, nigdy nie będę świętym.
5. Myśl, żebyś Panu Bogu się podobał, a Pan Bóg o tobie myśleć będzie.
6. Sumiennie dopilnuję punktualnego rannego wstawania.
7. Kto nie docenia modlitwy, nie wytrwa w pobożności.
8. Wszystko, co czynisz, czyń z wielką starannością.
9. Cierpliwość koroną wszelkich cnót.
10. Nie czyń nigdy tego, co Ci się w drugich nie podoba; ale to, co się w nich podoba.

Cenne uwagi dla Liturgicznej Służby Ołtarza
1. Pełniący posługę przychodzą do kościoła przynajmniej 15 minut przed rozpoczęciem liturgii. Czas ten przeznaczamy na modlitwę, na duchowe przygotowanie się do uczestnictwa w Eucharystii lub nabożeństwie oraz na ubranie się, przygotowanie potrzebnych rzeczy, pomoc w ubraniu celebransa.
2. Przychodząc do kościoła udają się najpierw przed tabernakulum, aby oddać pokłon Chrystusowi. Powinni więc wchodzić głównym wejściem do kościoła. Jeżeli ktoś wchodzi przez zakrystię, to nie przyklęka w kąciku, lecz udaję się przed ołtarz, gdzie jest obecny Gospodarz tego domu.
3. Udział służby liturgicznej we Mszy św. nie może ograniczyć się do wykonywania powierzonych im czynności. Posługa ma ich prowadzić do pełniejszego włączania się w święte obrzędy, aby uczestniczyć w nich "świadomie i owocnie".
4. Spełnianie określonych czynności w liturgii nie może mieć charakteru występu, lecz posługi. Należy więc podkreślać przekazywana treść, a nie samego siebie.
5. Wszyscy członkowie zespołu liturgicznego pełniący posługę w prezbiterium biorą udział w procesji wejścia i uczestniczą w całej liturgii na swoich miejscach. Do zakrystii wychodzą tylko w razie konieczności.
6. Swoje czynności wykonują we właściwym czasie, bez pośpiechu, nigdy przed zakończeniem czynności poprzedzającej.
7. Do Komunii św. przystępują pierwsi przed pozostałymi wiernymi.
8. Swoją postawą i zachowaniem się dają wiernym przykład właściwego i pełnego uczestnictwa w Eucharystii.
9. Ministrantem jest się również poza kościołem, więc przykładem swojego życia pociągają innych do Chrystusa, dlatego ministranci nie palą papierosów i nie spożywają napojów alkoholowych!
10. Ministranci dbają o własny, schludny wygląd, o porządek w swojej salce i zakrystii.
11. Wszyscy obowiązkowo służą na wyznaczonych mszach świętych i nabożeństwach oraz uczestniczą w cotygodniowych zbiórkach, jak również chętnie uczestniczą we mszach świętych nie wyznaczonych.
12. Każdy ministrant i lektor stara się o nowych kandydatów do Liturgicznej Służby Ołtarza.
    ilość wyświetleń 13574
305838 odwiedzin od 2011-09-28     1999-2022 © MATinternet Zakopane :: Powered by AntCms